വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി

ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി

ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി

ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം അനേകം നിറങ്ങൾ

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 0,8 kg
പിടക്കോഴി 0,7 kg

ഇന്മദേശം Belgium

കൂട്ടം 60-90 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 30 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 11 mm
പിടക്കോഴി 9 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പൂവൻകോഴി
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പൂവൻകോഴി
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പൂവൻകോഴി
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പൂവൻകോഴി
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ആന്റ്‍വെർപ്പ് ബെൽജിയൻ താടിക്കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024