വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > അരൗകാന

അരൗകാന

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം അരൗകാന

അരൗകാന

അരൗകാന

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം അനേകം നിറങ്ങൾ

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 2 kg
പിടക്കോഴി 1,5 kg

ഇന്മദേശം Chile

കൂട്ടം 170-180 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 53-60 g

മുട്ടയുടെ നിറം പച്ച

ഉപയോഗം മുട്ട

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 18 mm
പിടക്കോഴി 16 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം അരൗകാന, വളർത്തുന്ന ത്രിത്രയം 1,2
അരൗകാന, വളർത്തുന്ന ത്രിത്രയം 1,2
ചിത്രം അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, പിടക്കോഴി
അരൗകാന, പിടക്കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, പിടക്കോഴി
അരൗകാന, പിടക്കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, വളർത്തുന്ന ത്രിത്രയം 1,2
അരൗകാന, വളർത്തുന്ന ത്രിത്രയം 1,2
ചിത്രം അരൗകാന, പിടക്കോഴി
അരൗകാന, പിടക്കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, പിടക്കോഴി
അരൗകാന, പിടക്കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
അരൗകാന, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, കോഴി
അരൗകാന, കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, കോഴി
അരൗകാന, കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, കോഴി
അരൗകാന, കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, കോഴി
അരൗകാന, കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, കോഴി
അരൗകാന, കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന, മുട്ട
അരൗകാന, മുട്ട
ചിത്രം അരൗകാന, മുട്ട
അരൗകാന, മുട്ട

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 20. ജൂൺ 2018