വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > അരൗകാന ബന്റാം

അരൗകാന ബന്റാം Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം അരൗകാന ബന്റാം

അരൗകാന ബന്റാം

അരൗകാന ബന്റാം

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം അനേകം നിറങ്ങൾ

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 0,8-1,2 kg
പിടക്കോഴി 0,6-1 kg

ഇന്മദേശം Chile, Germany, USA (Unites States of America)

കൂട്ടം 150 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 25-35 g

മുട്ടയുടെ നിറം പച്ച

ഉപയോഗം മുട്ട

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 13 mm
പിടക്കോഴി 11 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം അരൗകാന ബന്റാം, പൂവൻകോഴി
അരൗകാന ബന്റാം, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം അരൗകാന ബന്റാം, പൂവൻകോഴി
അരൗകാന ബന്റാം, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം അരൗകാന ബന്റാം, പൂവൻകോഴി
അരൗകാന ബന്റാം, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം അരൗകാന ബന്റാം, പിടക്കോഴി
അരൗകാന ബന്റാം, പിടക്കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന ബന്റാം, പിടക്കോഴി
അരൗകാന ബന്റാം, പിടക്കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന ബന്റാം, പൂവൻകോഴി
അരൗകാന ബന്റാം, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം അരൗകാന ബന്റാം, കോഴി
അരൗകാന ബന്റാം, കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന ബന്റാം, കോഴി
അരൗകാന ബന്റാം, കോഴി
ചിത്രം അരൗകാന ബന്റാം, മുട്ട
അരൗകാന ബന്റാം, മുട്ട

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024