വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > അബാകോട്ട് റേഞ്ചർ സ്ട്രീകെർ താറാവ്

അബാകോട്ട് റേഞ്ചർ സ്ട്രീകെർ താറാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം അബാകോട്ട് റേഞ്ചർ സ്ട്രീകെർ താറാവ്

അബാകോട്ട് റേഞ്ചർ സ്ട്രീകെർ താറാവ്

അബാകോട്ട് റേഞ്ചർ സ്ട്രീകെർ താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 2,3-2,5 kg
താറാവ് 2-2,3 kg

ഇന്മദേശം Great Britain

കൂട്ടം 180-200 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 65-70 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 15 mm
താറാവ് 15 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം അബാകോട്ട് റേഞ്ചർ സ്ട്രീകെർ താറാവ്, ആൺതാറാവ്
അബാകോട്ട് റേഞ്ചർ സ്ട്രീകെർ താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ചിത്രം അബാകോട്ട് റേഞ്ചർ സ്ട്രീകെർ താറാവ്, താറാവ്
അബാകോട്ട് റേഞ്ചർ സ്ട്രീകെർ താറാവ്, താറാവ്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024