വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം

പ്രാചീനവും, പരമ്പരാഗതവും, മറന്ന് പോയതും, വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതും, അപൂർവ്വവുമായ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഇനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം. പടി പടിയായി, നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളേയും ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു


കദക്നത് കോഴി ലിപ്പെ ‍വാത്ത് തലയിൽ വരയുള്ള ‍വാത്ത്മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024