ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > قازدار > ۋگان قىزعىلت-سارى قازى

ۋگان قىزعىلت-سارى قازى

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

ۋگان قىزعىلت-سارى قازى

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى قوڭىر ءتۇستى, اق ءتۇستى

سالماعى
اتا قاز 5,3 kg
انا قاز 4,3 kg

شىققان ەلى قىتاي

جۇمىرتقالاعىشتىق 30-45 جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى 160 g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
اتا قاز - mm
انا قاز - mm

فوتوكورمە


حات تاراتۋ تىزىمىنە تىركەلۋ

ءسىزدىڭ ەلەكتروندىق پوشتاڭىزدىڭ مەكەن-جايى
ەلىڭىز
ءتىلىڭىز

Antispam:Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2018. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 23. قاڭتار 2018