ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > قازدار > چەح قازى

چەح قازى

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

چەح قازدارىن تانىستىرۋ
فوتو چەح قازى

چەح قازى

چەح قازى

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى اق ءتۇستى + ايدارلى

سالماعى
اتا قاز 5,5-6,6 kg
انا قاز 3,5-5,6 kg

شىققان ەلى چەحيا

جۇمىرتقالاعىشتىق 15-20 جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى 120 g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى, قاۋىرسىندارى

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
اتا قاز 24 mm
انا قاز 24 mm

فوتوكورمە

فوتو چەح قازى, اتا قاز
چەح قازى, اتا قاز
فوتو چەح قازى, تۇقىمداس جۇپ ۱،۱
چەح قازى, تۇقىمداس جۇپ ۱،۱
فوتو چەح قازى, اتا قاز
چەح قازى, اتا قاز
فوتو چەح قازى, انا قاز
چەح قازى, انا قاز
فوتو چەح قازى
چەح قازى
فوتو چەح قازى, تۇقىمداس ۇشتىك ۱،۲
چەح قازى, تۇقىمداس ۇشتىك ۱،۲

حات تاراتۋ تىزىمىنە تىركەلۋ

ءسىزدىڭ ەلەكتروندىق پوشتاڭىزدىڭ مەكەن-جايى
ەلىڭىز
ءتىلىڭىز

Antispam:Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2018. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 20. ماۋسىم 2018