ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > تاۋىقتار > كوسوۆو داۋىستى تاۋىق

كوسوۆو داۋىستى تاۋىق

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق

كوسوۆو داۋىستى تاۋىق

كوسوۆو داۋىستى تاۋىق

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى قارا

سالماعى
قوراز 2,4-3,25 kg
تاۋىق 1,5-2,5 kg

شىققان ەلى كوسوۆو

جۇمىرتقالاعىشتىق 160 جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى 55-60 g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى, جۇمىرتقاسى, قۇس شارۋاشىلىعىمەن اۋەستەنۋ

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
قوراز 20 mm
تاۋىق 18 mm

فوتوكورمە

فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, قوراز
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, تاۋىق
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, بالاپان
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, بالاپان
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, بالاپان
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, بالاپان
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, بالاپان
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, بالاپان
فوتو كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, بالاپان
كوسوۆو داۋىستى تاۋىق, بالاپان

Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2017. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 27. مامىر 2017