ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > قازدار > دات قازى

دات قازى

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

دات قازى

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى سۇر, شۇبار-سۇر

سالماعى
اتا قاز - kg
انا قاز - kg

شىققان ەلى دانيا

جۇمىرتقالاعىشتىق - جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى - g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى, قاۋىرسىندارى

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
اتا قاز - mm
انا قاز - mm

فوتوكورمەCopyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2017. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 23. تامىز 2017