ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > قازدار > تۋلۋزا قازى

تۋلۋزا قازى

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

فوتو تۋلۋزا قازى

تۋلۋزا قازى

تۋلۋزا قازى

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى سۇر

سالماعى
اتا قاز 9-10 kg
انا قاز 8-9 kg

شىققان ەلى فرانتسيا

جۇمىرتقالاعىشتىق - جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى 160 g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى, قاۋىرسىندارى, قۇس شارۋاشىلىعىمەن اۋەستەنۋ

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
اتا قاز 27 mm
انا قاز 27 mm

فوتوكورمە

فوتو تۋلۋزا قازى
تۋلۋزا قازى
فوتو

حات تاراتۋ تىزىمىنە تىركەلۋ

ءسىزدىڭ ەلەكتروندىق پوشتاڭىزدىڭ مەكەن-جايى
ەلىڭىز
ءتىلىڭىز

Antispam:Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2018. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 17. شىلدە 2018