ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > قازدار > تۋلا قازى

تۋلا قازى Facebook Twitter LinkedIn

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

فوتو تۋلا قازى

تۋلا قازى

تۋلا قازى

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى سۇر, سارعىلت-قوڭىر

سالماعى
اتا قاز 5,5 kg
انا قاز 4,5 kg

شىققان ەلى رەسەي

جۇمىرتقالاعىشتىق - جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى 150 g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى, قاۋىرسىندارى, قازدار توبەلەسى

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
اتا قاز 27 mm
انا قاز 27 mm

فوتوكورمە

فوتو تۋلا قازى
تۋلا قازى

حات تاراتۋ تىزىمىنە تىركەلۋ

ءسىزدىڭ ەلەكتروندىق پوشتاڭىزدىڭ مەكەن-جايى
ەلىڭىز
ءتىلىڭىز

Antispam:

Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2024. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 19. ءساۋىر 2024