ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > قازدار > تۋلا قازى

تۋلا قازى

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

فوتو تۋلا قازى

تۋلا قازى

تۋلا قازى

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى سۇر, سارعىلت-قوڭىر

سالماعى
اتا قاز 5,5 kg
انا قاز 4,5 kg

شىققان ەلى رەسەي

جۇمىرتقالاعىشتىق - جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى 150 g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى, قاۋىرسىندارى, قازدار توبەلەسى

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
اتا قاز 27 mm
انا قاز 27 mm

فوتوكورمە

فوتو تۋلا قازى
تۋلا قازى


Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2017. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 27. مامىر 2017