ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > قازدار > تۋرەن قازى

تۋرەن قازى

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

تۋرەن قازى

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى اق ءتۇستى

سالماعى
اتا قاز 6-7 kg
انا قاز 5-6 kg

شىققان ەلى فرانتسيا

جۇمىرتقالاعىشتىق 30-50 جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى 100-120 g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى, قاۋىرسىندارى

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
اتا قاز 24 mm
انا قاز 22 mm

فوتوكورمە


حات تاراتۋ تىزىمىنە تىركەلۋ

ءسىزدىڭ ەلەكتروندىق پوشتاڭىزدىڭ مەكەن-جايى
ەلىڭىز
ءتىلىڭىز

Antispam:Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2018. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 20. ماۋسىم 2018