ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > تاۋىقتار > براما

براما

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

فوتو براما

براما

براما

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى ءتۇرلى-ءتۇستى

سالماعى
قوراز 4,5-5 kg
تاۋىق 3,7-4,5 kg

شىققان ەلى ءۇندىستان, قىتاي

جۇمىرتقالاعىشتىق 120-140 جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى 55 g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق سارى ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى, قۇس شارۋاشىلىعىمەن اۋەستەنۋ

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
قوراز 27 mm
تاۋىق 24 mm

فوتوكورمە

فوتو براما, قارا
براما, قارا
فوتو براما, قارا
براما, قارا
فوتو براما, قارا
براما, قارا
فوتو براما, قارا
براما, قارا
فوتو براما, قارا
براما, قارا
فوتو براما, قوراز
براما, قوراز
فوتو براما, قوراز
براما, قوراز
فوتو براما, تاۋىق
براما, تاۋىق
فوتو براما, تاۋىق
براما, تاۋىق
فوتو براما, تاۋىق
براما, تاۋىق
فوتو براما, تاۋىق
براما, تاۋىق
فوتو براما, قوراز
براما, قوراز
فوتو براما, قوراز
براما, قوراز
فوتو براما, تاۋىق
براما, تاۋىق
فوتو براما, تاۋىق
براما, تاۋىق
فوتو براما, قوراز
براما, قوراز
فوتو براما, تاۋىق
براما, تاۋىق
فوتو براما, بالاپان
براما, بالاپان
فوتو براما, بالاپان
براما, بالاپان
فوتو براما, بالاپان
براما, بالاپان
فوتو براما, بالاپان
براما, بالاپان
فوتو براما, بالاپان
براما, بالاپان

Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2017. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 27. مامىر 2017