ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > قازدار > باسك قازى

باسك قازى Facebook Twitter LinkedIn

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

فوتو باسك قازى

باسك قازى

باسك قازى

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى سۇر

سالماعى
اتا قاز 7-9 kg
انا قاز 6-8 kg

شىققان ەلى يسپانيا

جۇمىرتقالاعىشتىق - جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى 160 g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى, قاۋىرسىندارى

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
اتا قاز - mm
انا قاز - mm

فوتوكورمە

فوتو

حات تاراتۋ تىزىمىنە تىركەلۋ

ءسىزدىڭ ەلەكتروندىق پوشتاڭىزدىڭ مەكەن-جايى
ەلىڭىز
ءتىلىڭىز

Antispam:

Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2024. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 19. ءساۋىر 2024