ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > قازدار > امەريكاندىق سارى قاز

امەريكاندىق سارى قاز Facebook Twitter LinkedIn

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

فوتو امەريكاندىق سارى قاز

امەريكاندىق سارى قاز

امەريكاندىق سارى قاز

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى سارعىلت-قوڭىر + ايدارلى

سالماعى
اتا قاز 8,2(-10-12,6) kg
انا قاز 7,3(-9-12) kg

شىققان ەلى امەريكا قۇراما شتاتتارى (اقش)

جۇمىرتقالاعىشتىق 15-25 جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى - g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى, قاۋىرسىندارى

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
اتا قاز 27 mm
انا قاز 27 mm

فوتوكورمە

فوتو

حات تاراتۋ تىزىمىنە تىركەلۋ

ءسىزدىڭ ەلەكتروندىق پوشتاڭىزدىڭ مەكەن-جايى
ەلىڭىز
ءتىلىڭىز

Antispam:

Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2024. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 19. ءساۋىر 2024