ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > جابايى قازدار تۇقىمدارى > اقباس قاز

اقباس قاز

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

فوتو اقباس قاز

اقباس قاز

اقباس قاز

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى -

سالماعى
اتا قاز 3 kg
انا قاز 2 kg

شىققان ەلى تيبەت

جۇمىرتقالاعىشتىق 4-9 جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى - g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى قۇس شارۋاشىلىعىمەن اۋەستەنۋ

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
اتا قاز 20 mm
انا قاز 20 mm

فوتوكورمە

فوتو اقباس قاز, اتا قاز
اقباس قاز, اتا قاز
فوتو اقباس قاز, تۇقىمداس جۇپ ۱،۱
اقباس قاز, تۇقىمداس جۇپ ۱،۱
فوتو اقباس قاز, بالا قاز - اتا قاز
اقباس قاز, بالا قاز - اتا قاز
فوتو اقباس قاز, بالا قاز - اتا قاز
اقباس قاز, بالا قاز - اتا قاز
فوتو اقباس قاز, اتا قاز
اقباس قاز, اتا قاز
فوتو اقباس قاز, اتا قاز
اقباس قاز, اتا قاز

حات تاراتۋ تىزىمىنە تىركەلۋ

ءسىزدىڭ ەلەكتروندىق پوشتاڭىزدىڭ مەكەن-جايى
ەلىڭىز
ءتىلىڭىز

Antispam:Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2018. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 20. ماۋسىم 2018