ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى > قازدار > اعىلشىن بەلبەۋلى قازى

اعىلشىن بەلبەۋلى قازى

تۇقىمىن سيپاتتاۋ

اعىلشىن بەلبەۋلى قازى

قاۋىرسىندانۋ ءتۇسى شۇبار سارعىلت-قوڭىر

سالماعى
اتا قاز 8,2-10 kg
انا قاز 7,3-9,1 kg

شىققان ەلى ۇلى بريتانيا

جۇمىرتقالاعىشتىق 25-35 جۇمىرتقالارى

جۇمىرتقاسىنىڭ سالماعى - g

جۇمىرتقاسىنىڭ ءتۇسى اق ءتۇستى

پايدالانىلۋى ەتى, قاۋىرسىندارى

شەڭبەرىنىڭ كولەمى
اتا قاز - mm
انا قاز - mm

فوتوكورمەCopyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2017. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 27. مامىر 2017