ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى

نەمىس كريۋپەرى (قىسقا اياقتى تاۋىق), قوراز
نەمىس كريۋپەرى (قىسقا اياقتى تاۋىق)

بۇل جوبانىڭ ماقساتى – ءداستۇرلى، بۇرىنعى، ۇمىتىلعان جوعالىپ بارا جاتقان جانە سيرەك كەزدەسەتىن قۇستار تۇقىمدارىن ساقتاپ قالۋ. ءار قادام سايىن، ءبىز قۇس شارۋاشىلىعىنىڭ بارلىق تۇرلەرىن ۇسىنۋعا تىرىسامىز.

حات تاراتۋ تىزىمىنە تىركەلۋ

ءبىزدىڭ حات تاراتۋ تىزىمىمىزگە قوسىلىپ، ەلەكتروندىق پوشتا ارقىلى جاڭارتۋلاردى الىپ وتىرىڭىز.

ءسىزدىڭ ەلەكتروندىق پوشتاڭىزدىڭ مەكەن-جايى
ەلىڭىز
ءتىلىڭىز


Onagadori, قوراز
Onagadori, قوراز

ءۇندى قارا تاۋىعى ليپپە قازى اقباس قازحات تاراتۋ تىزىمىنە تىركەلۋ

ءسىزدىڭ ەلەكتروندىق پوشتاڭىزدىڭ مەكەن-جايى
ەلىڭىز
ءتىلىڭىز

Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2017. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 03. جەلتوقسان 2017