ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى

بۇل جوبانىڭ ماقساتى – ءداستۇرلى، بۇرىنعى، ۇمىتىلعان جوعالىپ بارا جاتقان جانە سيرەك كەزدەسەتىن قۇستار تۇقىمدارىن ساقتاپ قالۋ. ءار قادام سايىن، ءبىز قۇس شارۋاشىلىعىنىڭ بارلىق تۇرلەرىن ۇسىنۋعا تىرىسامىز.


ءۇندى قارا تاۋىعى ليپپە قازى اقباس قازحات تاراتۋ تىزىمىنە تىركەلۋ

ءسىزدىڭ ەلەكتروندىق پوشتاڭىزدىڭ مەكەن-جايى
ەلىڭىز
ءتىلىڭىز

Antispam:

Copyright © ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى, 2011–2024. بارلىق قۇقىقتار قورعالعان.
سايت كارتاسى – بارلىق ءۇي قۇستارى تۇقىمدارىنىڭ ءتىزىمى
سوڭعى جاڭارتۋ: 19. ءساۋىر 2024