Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы > Неҹә сифариш етмәк

Неҹә сифариш етмәк

Гајдалар вә шәртләр

Неҹә сифариш етмәк

Сиз инкубатор јумурталарыны вә гушлары е-почт васитәси илә сифариш едә биләрсиниз: email

Сиз јалныз гијмәти ҝөстәрилмиш ҹинсләри ала биләрсиз. Әҝәр гијмәт ҝөстәрилмәјибсә, демәк, һал-һазырда бу ҹинсин сатышы һал-һазырда мүмкүн дејил. Е-почт сијаһысында гејдијјатдан кечин, вә биз мүнтәзәм олараг сатышда олан ҹинсләр һаггында сизи мәлуматландыраг.

Илкин сифариш (гејд)

Ил әрзиндә сиз бүтүн ҹинсләрин илкин сифаришини (гејдини) едә биләрсиз. Лазым олан ҹинс сатыш үчүн мөвҹүд оларса, биз сизинлә әләгә јарадаҹағыг.

Сифаришләри вә ја илкин сифаришләри (гејдләри) едәркән, зәһмәт олмаса ҝөстәрин:

- сизин С. А. А вә үнван
- сизин е-почт үнваныныз вә телефон нөмрәниз (бејнәлхалг өлкә коду дахил олмагла)
- алмаг истәдијиниз мәһсулун ады ( јумурталар, ҹүҹәләр, бөјүк гушлар)
- үстүнлүк вердијиниз чатдырылма тарихи
- тәһвил алаҹағыныз мәкан (әҝәр дири гушлар алаҹагсынызса)
- почт васитәси илә чатдырылмасыны истәјирсиниз вә ја шәхсән тәһвил алаҹагсыныз (әҝәр инкубатор јумурталары алаҹагсынызса)

Сизин сифаришинизи мүмкүн олан кими тәсдиг едәҹәјик.

Сизә лазым олан ҹинс сатыш үчүн мөвҹүд олан кими, биз сизинлә әлагә јарадаҹајыг.

Әҝәр сифаришә вә ја илкин сифаришә (гејд) гаршы марағыныз итибсә, зәһмәт олмаса, ону е-почт васитәси илә ләғв един

Чатдырылма вахты

Ынкубатор јумурталары тәзә шәкилдә минимум 5 ҝүн әрзиндә чатдырылыр. Һәр јумуртанын јумуртланма тарихи јазылыб. Даһа көһнә јумурталар јалныз сизинлә разылашдырылараг чатдырылыр.

Сифариш тәсдиг олунан заман чатдырылманын тәхмини вахты һаггында сизи мәлуматландыраҹағыг. Биз инкубатор јумурталарынын чатдырылмасыны разылашдырылмыш вахда һәјата кечирмәјә чалышаҹағыг, лакин сиз бу вахтын јалныз тәхмини олдуғуну анламалысыныз, чүнки биз буну мүхтәлиф сәбәбләрә ҝөрә тәмин едә билмәрик (һәтта тојуг билмир һәр ҝүн дәгиг нечә әдәд јумурта јумурталајаҹаг)

Һарадан тәһвил алмаг (ҝөрүш мәканлары)

Инкубатор јумурталарыны вә дири гушлары сиз бу шәһәрләрдә тәһвил ала биләрсиз.


Google maps

Бизим е-почт сијаһысына гошулун вә јениликләри е-почт васитәси илә әлдә един.

Ҝөндәрилмә

Ашағыда ҝөстәрилән өлкәләрә инкубатор јумурталары ҝөндәрилә биләр. Әҝәр сиз диҝәр өлкәдә јашајырсынызса, биз сизә јумурталары ветеринар сәбәбләрдән ҝөндәрә билмәјәҹәјик. Буна бахмајараг, сиз јумурталары Чехија вә ја Словакијадан тәһвил алыб, өз өлкәнизә идхал едә биләрсиз.

Бизим јумурталары ҝөндәрә биләҹәк өлкәләрин сијаһысы

Јунаныстан
Австрија
Алманија
Андора
Белчика
Болгарыстан
Данимарка
Естонија
Ирландија
Исвеч
Исландија
Испанија
Италија
Кипир
Латвија
Литва
Лихтенштејн
Лүксенбург
Малта
Маҹарыстан
Монако
Нидерланд
Норвеч
Полша
Португалија
Руминија
Сан -Марино
Сербиа
Словакија
Словенија
Фарел адалары
Финландија
Франса
Хорватија
Чехија
Ҹеневрә

Почт васитәси илә инкубатор јумурталарынын чатдырылмасы

Инкубатор јумурталары диггәтлә пакетләшдирилиб, бу сәбәбдән, онлар сизә почт васитәси илә дашынма заманы зәдәләнмәјәҹәкләр.

Јумурталар чех вә ја словак почту васитәси илә ҝөндәриләҹәк. Курјер илә бағлама илкин сифариш үчүн мөвҹүддур.

Почт хәрҹләри

Почт хәрҹләри

do 5 kg

do 10 kg

Чехија

200 CZK

200 CZK

Словакија

10 €

10 €

Австрија
Алманија
Болгарыстан
Маҹарыстан
Полша
Руминија

10 €

15 €

Белчика
Данимарка
Естонија
Латвија
Литва
Нидерланд
Словенија
Хорватија

15 €

20 €

Јунаныстан
Ирландија
Исвеч
Испанија
Италија
Лүксенбург
Португалија
Финландија
Франса

20 €

30 €

Лихтенштејн

25 €

30 €

Кипир

25 €

45 €

Андора
Исландија
Малта
Монако
Норвеч
Сан -Марино
Фарел адалары
Ҹеневрә

30 €

Бизимлә әлагә

Сербиа

70 €

75 €


Инкубатор јумурталары неҹә пакетләшдирилир.


  Почт сијаһысында гејдијјат

  Сизин е-почты үнван:
  Өлкәниз
  Дилиниз

  Antispam:

  Copyright © Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы, 2011–2023. Бүтүн һүгуглар горунур
  Сајтын хәритәси – бүтүн гушчулуг ҹинсләрин сијаһысы
  Сон јениләнмә 20. нојабр 2022