Бизимлә әлагә

Ваҹибдир: Биз ашаҝыдакы мәгсәдләр үчүн е-масажлары гәбул едирик: инкубатор јумурталарынын сифариши, гушларын илкин сифариши вә гыса месажлар. Бағышлајын, лакин бизим е-почт васитәси илә узун мүддәтли үнсијјәт үчүн вахтымыз јохдур. Мүмкүн оланда, биз е-почт гутуларыны ҝүндә бир дәфә јохлајырыг. Анлајышыныз үчүн тәшәккүр едирик. Бизимлә әлагә сахлајын

Почт сијаһысында гејдијјат

Сизин е-почты үнван:
Өлкәниз
Дилиниз

Antispam:

Copyright © Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы, 2011–2024. Бүтүн һүгуглар горунур
Сајтын хәритәси – бүтүн гушчулуг ҹинсләрин сијаһысы
Сон јениләнмә 19. апрел 2024