Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы > Өрдәкләр > Фарер өрдәји

Фарер өрдәји Facebook Twitter LinkedIn

Ҹинсин тәсвири

Фарер өрдәк ҹинси – гәдим вә дөзүмлү ҹинсдир. Фарер адаларынын көһнә шәкилләриндә чајлар вә чимәрликләр бојунҹа тез-тез фарер өрдәкләрини ҝөрмәк олар. ХХ әсрәдәк һәр бир аилә тојуг, өрдәк сахлајырды, вә ев гушларынын сајы фарер адаларынын сакинләриндән чох иди. Кәнд әразиләриндә фарер өрдәкләри өзләрини сәрбәст һисс едирдиләр, чүнки Фарер адаларында һеч бир түлкү вә ја диҝәр јыртыҹы олмур. Инсанлара өрдәкләри јахшы јемләмәјә еһтијаҹ јох иди, чүнки фарер өрдәји өзү үчүн јахшы јем ахтарыр, вә һәтта ҹүзи јем олса белә јахшы чәки артыра билир. XX әсрин башланғыҹындан фарер өрдәјин сајы азалмаға башлады. Сәбәби исә одур ки, кәсилдикдән вә тәмизләндикдән сонра онун чәкиси ҹәми 1-1, 3 кг ағырлығында олур. Буна ҝөрә, сәрбәст вә өзүнү гидаландыран фарер өрдәји пекин өрдәји тәрәфиндән сыхышдырылмышдыр. Пекин өрдәји даһа чох әт верир, бахмајараг ки, ону даһа јахшы јемләмәк лазымдыр. Фарер өрдәјинин рәнҝләринин ҝениш чешиди вар –ағ, гара ағ дөшлү. Һал-һазырда фарер ҹинсли өрдәк нәсли кәсилмәк тәһлүкәси илә гаршылашыб. Фарер адаларында онларын сајы 2000 башдан аздыр.

Фарер өрдәји

Түкләринин рәнҝи рәнҝарәнҝ (рәнҝбәрәнҝ)

Чәкиси
јашылбаш 2 kg
өрдәк 1,8 kg

Мәншә өлкәси Фарел адалары

Јумурталама 60 јумурталары

Јумуртанын чәкиси 50 g

Јумуртанын рәнҝи ағ

Ыстирадә едилмә әти

Һалганын өлчүсү
јашылбаш 15 mm
өрдәк 15 mm

Шәкилләр (Фотогалереја)


Почт сијаһысында гејдијјат

Сизин е-почты үнван:
Өлкәниз
Дилиниз

Antispam:

Copyright © Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы, 2011–2023. Бүтүн һүгуглар горунур
Сајтын хәритәси – бүтүн гушчулуг ҹинсләрин сијаһысы
Сон јениләнмә 20. нојабр 2022