Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы > Өрдәкләр > Ејлсбер өрдәји

Ејлсбер өрдәји Facebook Twitter LinkedIn

Ҹинсин тәсвири

Ејлсбер өрдәк ҹинси – јахшы инкишаф етмиш дөш әзәләләри олан, чох бөјүк ҹинсдир. Ејлсбер ҹинсинин мәншәји мәлум дејил, лакин ән азы 1690-ҹы илдән бу өрдәк нөвүнү Ејлсберидә јетишдирирләр. ХВЫЫЫ әсрәдәк ади өрдәк Инҝилтәрәдә вәһши өрдәјин әһлиләшдирилмиш нөвү олуб. Ејлсбер өрдәк ҹинси јорған долдурмаг үчүн истифадә едилән ағ ләләкләри сајәсиндә мәшһурлашыб. Ејлсбер өрдәјинин биррәнҝ ағ ләләкләри, чәһраји димдији вә парлаг нарынҹы ајаглары вар. <бр> Ејлсбер өрдәкләри нојабрдан јумурталамаға башлајырлар. Өрдәк балалары чәкидә тез артырлар, вә јумуртадан чыхандан 8 һәфтән сонра 2, 3 кг гәдәр чәкиләри олур, јемәк үчүн кифајәт гәдәр бөјүкдүрләр, лакин һәләдә ҹаван вә инҹә әти вар. Бу сәбәбдән, бу өрдәјин әти базара еркән јаз тојугларын сатишынын башланмасына гәдәр, февралдан башлајараг ҝәтирилирди. Диҝәр әтлик өрдәк ҹинси - руан, февралдан етибарән јумуртламаға башлајыр. Јемәк үчүн кифајәт гәдәр бөјүк олмасы үчүн бу өрдәк ҹинси үчүн 6 ај ҝәрәкдир. Бу сәбәбдән, ејлсбер өрдәјини әсасән јазда вә јајда сатырдылар, руан өрдәјини исә - пајызда вә гышда.<бр>1873-ҹү илдә Британијада Пекин өрдәк ҹинси тәгдим олунмушду. Пекин өрдәји ејлсбер өрдәјинә бәнзәјир. Онун ағ ләләкләри, нарынҹы димдији вә ајаглары, вә даһа дүз гамәти вар. Бахмајараг ки, онуну әтинин дады ејлсбер өрдәјинин дады кими нәфис дејил, пекин өрдәји даһа давамлы, даһа чох јумурталајырды, чәкини даһа тез артырырды, вә 8 һәфтәдән сонра демәк олар ки, ејлсбер өрдәји илә ејни чәкидә олурду. Она ҝөрә, инди ејлсбер өрдәјинин нәсли кәсилмәк тәһлүкәси илә гаршылашыб.
фото Ејлсбер өрдәји

Ејлсбер өрдәји

Ејлсбер өрдәји

Түкләринин рәнҝи ағ

Чәкиси
јашылбаш 5 kg
өрдәк 4,5 kg

Мәншә өлкәси Бөјүк Британија

Јумурталама 40-120 јумурталары

Јумуртанын чәкиси 65-80 g

Јумуртанын рәнҝи ағ

Ыстирадә едилмә әти

Һалганын өлчүсү
јашылбаш 20 mm
өрдәк 20 mm

Шәкилләр (Фотогалереја)

фото Ејлсбер өрдәји, јашылбаш
Ејлсбер өрдәји, јашылбаш
фото Ејлсбер өрдәји, јашылбаш
Ејлсбер өрдәји, јашылбаш
фото Ејлсбер өрдәји, өрдәк
Ејлсбер өрдәји, өрдәк
фото Ејлсбер өрдәји, һејвандарлыг ҹүтү 1,1
Ејлсбер өрдәји, һејвандарлыг ҹүтү 1,1
фото Ејлсбер өрдәји, һејвандарлыг ҹүтү 1,1
Ејлсбер өрдәји, һејвандарлыг ҹүтү 1,1

Почт сијаһысында гејдијјат

Сизин е-почты үнван:
Өлкәниз
Дилиниз

Antispam:

Copyright © Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы, 2011–2023. Бүтүн һүгуглар горунур
Сајтын хәритәси – бүтүн гушчулуг ҹинсләрин сијаһысы
Сон јениләнмә 20. нојабр 2022